01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثر یک محرک رشد گیاهی با آنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی، فراسنجه‏های بیوشیمیایی، جمعیت میکروبی روده کور و ریخت‏شناسی ایلئوم بلدرچین ژاپنی تخم گذار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترکیبات گیاهی؛ عملکرد؛ بیوشیمیایی؛ روده کور؛ بلدرچین ژاپنی تخم‏گذار
سال 1396
مجله پژوهش و سازندگی
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه جیره های حاوی مکمل محرک رشد گیاهی با آنتی‏بیوتیک فلاوومایسین بر روی 180 قطعه بلدرچین ژاپنی تخم گذار در 3 گروه آزمایشی، 5 تکرار و 12 قطعه بلدرچین در هر تکرار با روش تغذیه آزاد، از 37 تا 42 هفتگی انجام پذیرفت. گروه های آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد (با جیره پایه)، گروه دوم با جیره پایه به همراه 05/0 درصد آنتی‏بیوتیک فلاوومایسین و گروه سوم با 1/0 درصد جیره محرک رشد گیاهی. نتایج نشان داد که مصرف این مکمل گیاهی در کاهش مصرف خوراک، بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن تخم با گروه شاهد و آنتی بیوتیک محرک رشد دارای تفاوت معنی داری بوده است (05/0P≤). هم چنین در افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی زیاد، کاهش میزان تری گلیسرید، کاهش آنزیم های کبدی در سرم خون، کاهش جمعیت میکروبی روده کور، افزایش ارتفاع ویلی روده و بهبود شاخص روده ایی در گروه آزمایشی سوم نسبت به دو گروه آزمایشی دیگر تفاوت معنی داری مشاهده شده است (05/0P≤). در نتیجه، بر اساس یافته های این مطالعه می توان بیان نمود که مصرف این نوع ترکیبات گیاهی با عنوان محرک گیاهی در بهبود عملکرد، سلامت دستگاه گوارش و بهبود خصوصیات بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی تخم‏گذار مؤثر بوده و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی‏بیوتیک های محرک رشد پیشنهاد داده شود.