01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سطوح مختلف پودرشوید (Dill powder) بر جمعیت باکتریایی روده کور در جوجه های -گوشتی تحت تنش با دگزامتازون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پودر شوید، دگزامتازون، روده کور، جمعیت باکتریایی، جوجه گوشتی
سال 1397
پژوهشگران مهدی هدایتی ، میلاد منافی ، سعید خلجی

چکیده

این آزمایش با هدف تعیین اثر استفاده از سطوح مختلف گیاه شوید بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی تحت تنش با دگزامتازون انجام شد. 144 قطعه جوجه نر سویه راس 308 بصورت تصادفی در 6 تیمار و 3 تکرار با وزن اولیه 38 گرم به مدت 42 روز با جیره بر پایه ذرت وسویا تغذیه شدند. از همان روز اول به جیره های شاهد دو سطح 5/1 و 3 درصد پودرشوید اضافه شد که گروه های آزمایشی شامل (گروه اول: جیره شاهد بدون دگزامتازون، گروه دوم: جیره شاهد با 5/1 درصد پودر شوید دارای دگزامتازون؛ گروه سوم: جیره شاهد با 5/1 درصد پودرشوید بدون دگزامتازون؛ گروه چهارم، جیره شاهد با 3درصد پودرشوید دارای دگزامتازون؛ گروه پنجم، جیره شاهد با 3درصد پودرشوید بدون دگزامتازون و گروه ششم، جیره شاهد دارای دگزامتازون) بودند. در روزهای 31، 33، 38 و 40 روزگی به گروه هایی که دارای دگزامتازن بودند، (mg/kg 2) وزن بدن دگزامتازون در عضله سینه تزریق شد. در روزهای 35 و 42 روزگی از هرتکرار یک جوجه به صورت تصادفی توزین ، ذبح و در نهایت نمونه سکوم از آنها گرفته و جهت شمارش باکتری های سالمونلا، ای کلای و کلی فرم به آزمایشگاه منتقل گردید. نتایج آزمایش نشان می دهند که اثرمقایسه ای-دگزامتازون در 42 روزگی اثر معنی داری در کاهش باکتری های سالمونلا و ای کلای داشت(05/0P<). همچنین سطوح مختلف-شوید در روزهای 35 و 42 کاهش معنی داری روی باکتری های سالمونلا،کلی فرم و ای کلای داشت(05/0P<) . اثرمقایسه ای-دگزامتازون و شوید نیز در 42 روزگی توانست به صورت معنی دار ی باکتری های مضرروده را کاهش دهد (05/0P<). این آزمایش نشان داد که استفاده از پودرشوید در سطوح 5/1 و 3 درصد می تواند باکتری های مضرروده را در شرایط استرس و التهاب که با دگزامتازون ایجاد شده کاهش دهد و استفاده از پودر شوید در جوجه های گوشتی مفید بوده و باعث کاهش بار میکروبی روده می شود.