01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر افزودن پودر و عصاره هیدروالکلی گل بابونه بر صفات عملکردی، برخی فراسنجه های خونی و تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بابونه؛ بیوشیمیایی؛ پاسخ های ایمنی؛ جوجه گوشتی؛ عملکرد
سال 1397
مجله پژوهش و سازندگی
پژوهشگران مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه اثرات پودر و عصاره هیدروالکلی گل بابونه با آنتی بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی انجام شد. در این پژوهش 288 قطعه جوجه گوشتی سویۀ راس 308 (مخلوط نر و ماده) در قالب طرح کاملا" تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار، از سن 1 تا 42 روزگی استفاده شد. گروه آزمایشی 1 به عنوان شاهد با جیره پایه تغذیه شد، گروه آزمایشی 2، جیره پایه به همراه 045/0 درصد فسفوفلاوومایسین به عنوان آنتی بیوتیک محرک رشد و گروه آزمایشی 3، جیره پایه به همراه 05/0 درصد عصاره هیدروالکلی گل بابونه و گروه های آزمایشی 4 و 5 و 6 به ترتیب جیره پایه را به همراه 05/0، 1/0 و 3/0 درصد پودر گل بابونه دریافت کرداند. نتایج نشان داد که افزودن گل بابونه اثر معنی داری بر افزایش وزن و مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته و بیشترین مصرف خوراک، افزایش وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گروه آزمایشی حاوی 3/0درصد پودر گل بابونه مشاهده شد (05/0P≤). میزان سرمی تری گلیسیرید، HDL و LDL در گروه های دریافت کننده گل بابونه کاهش در مقایسه با گروه شاهد معنی داری نشان داد (05/0P≤). مصرف پودر گل بابونه بر پاسخ های ایمنی هومورال علیه بیماری آنفلوآنزا اثر معنی دار داشت (05/0P≤). نتیجه نهایی مشخص کرد که مصرف 3/0 درصد پودر گل بابونه نسبت به عصاره آن، اثرات مطلوبی بر عملکرد، صفات ایمنی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی از خود نشان داده است.