01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان مصرف شکرک کشمش در مرغهای تخمگذار )سویه هایلاین W-36 ( در سن 78 هفتگی بر قابلیت هضم ایلئومی مرغان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تخممرغ؛ مرغ تخمگذار؛ قابلیت هضم؛ شکرک.
سال 1397
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی امکان بررسی امکان مصرف شکرک کشمش بر قابلیت هضم در مرغ- های تخمگذار )سویه هایلاین W-36 ( بعد از تولکبری بود. این بررسی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 5 با 5 سطح شکرک )صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد( و 2 سطح آنزیم )صفر و 03 / 0 درصد(، 8 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار و جمعا" 320 مرغ تخمگذار سویه های لاین انجام - شد. این بررسی در 3 دوره آزمایشی 21 روزه )جمعا 63 روز( انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه آزمایشی شاهد، شکرک 5 درصد، شکرک 10 درصد و گروه آزمایشی شکرک 10 درصد همراه با آنزیم موجب افزایش قابلیت هضم پروتئین گردید.