01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جایگزینی دانه ذرت با شکرک کشمش در مرغهای تخمگذار )سویه هایلاین W-36 ( بر صفات تولیدی و عملکردی بعد از تولکبری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تخممرغ؛ مرغ تخمگذار؛ عملکرد؛ شکرک.
سال 1397
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی جایگزینی دانه ذرت با شکرک کشمش در مرغهای تخمگذار )سویه های- لاین W-36 ( بر صفات تولیدی و عملکردی بعد از تولکبری بود. این بررسی در قالب طرح کام لاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 5 با 5 سطح شکرک )صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد( و 2 سطح آنزیم )صفر و 03 / 0 درصد(، 8 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار و جمعا" 320 مرغ تخمگذار سویه های لاین - انجام شد. این بررسی در 3 دوره آزمایشی 21 روزه )جمعا 63 روز( انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف خوراک در گروه آزمایشی 10 درصد شکرک و گروه آزمایشی 10 درصد شکرک همراه با 03 / 0 درصد آنزیم بهطور معنیداری افزایش یافته و در دوره اول و دوم میانگین مصرف خوراک و درصد تولید تخممرغ در مقایسه با دوره سوم بهطور معنیداری افزایش یافته است. گروه آزمایشی شاهد و آنزیم 03 / 0 درصد موجب افزایش معنیداری در درصد تولید تخممرغ گردید. همچنین اثر دوره بر صفات کیفی تخممرغ معنیدار بود و وزن پوسته در دوره اول و سوم و شاخص رنگ زرده در دوره اول افزایش معنیداری از لحاظ آماری داشت.