01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اثرات افزودن دو پری بیوتیک گیاهی- تجاری با آنتیبیوتیک محرک رشد تجاری بر فراسنجه-های عملکرد، ایمنی، خونی و رودهایی در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پری بیوتیک، عملکرد، بیوشیمیایی، ریخت شناسی ، جوجه گوشتی
سال 1398
مجله فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی
پژوهشگران مهدی هدایتی ، میلاد منافی ، سعید خلجی

چکیده

جهت بررسی اثرات افزودن دو پری بیوتیک گیاهی- تجاری با آنتیبیوتیک محرک رشد تجاری بر فراسنجه های عملکرد، ایمنی، خونی و رودهایی در جوجه های گوشتی مطالعه ای با استفاده از 128 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار گروه آزمایشی، چهار تکرار و هشت قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید. گروه های آزمایشی شامل: جیره غذایی شاهد (بدون افزودنی)، جیره پایه با 04/0 درصد آنتیبیوتیک محرک رشد تتراسایکلین 50 درصد مخلوط در دان، جیره پایه با 05/0 در صد پری بیوتیک آویانس و جیره پایه با 1/0 در صد پری بیوتیک ناچوسل می باشد. نتایج نشان داد که پرندگان دریافتکننده پری بیوتیک ناچوسل و آنتی‏بیوتیک محرک رشد بهطور معنی داری مصرف خوراک را نسبت به گروه شاهد افزایش داده و در بهبود پاسخ ایمنی علیه نیوکاسل در مقایسه با گروه آزمایشی شاهد معنی دار بوده است (05/0≥P). همچنین کاهش سطح سرمی تری ‏گلیسرید جوجه‏های گوشتی در گروه پری بیوتیک آویانس و پری بیوتیک ناچوسل نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماری معنیدار گردید (05/0≥P). بیشترین مقدار ارتفاع ویلی در جیره آزمایشی پری‏بیوتیک ناچوسل و بالاترین نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت در پرندگان دریافت کننده آنتی‏بیوتیک و پری بیوتیک ناچوسل در مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید (05/0≥P). با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش مصرف 05/0 درصد از پری‏بیوتیک آویانس و 1/0 درصد از پری‏بیوتیک ناچوسل می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی‏بیوتیک محرک رشد در جیره جوجه‏های گوشتی پیشنهاد داد.