01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات پودر سیر، دارچین و آنتی‏بیوتیک محرک رشد بر صفات عملکردی، فراسنجه‏های بیوشیمیایی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه‏های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پودر دارچین، پودر سیر، جمعیت میکروبی روده، جوجه‏های گوشتی، عملکرد.
سال 1399
مجله فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی
پژوهشگران میلاد منافی ، مهدی هدایتی ، سعید خلجی

چکیده

به منظور بررسی اثر پودر سیر و دارچین بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و شمارش باکتری‏های روده‏ای جوجه‏های گوشتی در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد، 240 قطعه جوجه گوشتی یک‏روزه سویه راس 308 (مخلوط دو جنس) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل 5 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‏های آزمایشی شامل: اول) شاهد، دوم) 045/0 درصد آنتی‏بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین، سوم) 1/0 درصد پودر سیر، چهارم) 1/0 درصد پودر دارچین و پنجم) مخلوط پودر سیر و دارچین هر کدام به میزان 05/0 درصد بودند. در هفته چهارم با مصرف 1/0 درصد پودر دارچین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی بهبود یافته و در همین هفته استفاده از 1/0 درصد پودر دارچین در مقایسه با گروه شاهد، آنتی‏بیوتیک و مخلوط 05/0 درصد پودر سیر و 05/0 پودر دارچین، مصرف خوراک افزایش یافت. گروه حاوی 1/0 درصد پودر سیر سبب کاهش HDL و کلسترول شد. جمعیت باکتری سالمونلا در تمامی گروه‏ها نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. جمعیت باکتری اشریشیاکولی در گروه 1/0 درصد پودر دارچین و مخلوط پودر سیر و دارچین در مقایسه با گروه شاهد و آنتی‏بیوتیک به‏صورت معنی‏داری کاهش یافت. جمعیت کلی‏فرم در گروه 1/0 درصد پودر سیر، 1/0 درصد پودر دارچین و مخلوط پودر سیر و دارچین نسبت به گروه شاهد و آنتی‏بیوتیک کاهش معنی‏داری داشت. نتیجه نهایی این که ، استفاده از پودر سیر و دارچین در سطح 1/0 درصد به‏صورت جداگانه در جیره اثرات سودمندتری داشته و به‏عنوان جایگزین مناسب آنتی‏بیوتیک محرک رشد، توصیه می‏شود.