کمیته ترفیع دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته ترفیع دانشکده ادبیات و ...

تعداد اعضاء : 1 نفر

 نام عضوسمت در شورا
1 اكبر سازوار رئيس دانشكده