شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير

پنجشنبه، 25 آبان 1396
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير كه در 15 ابان ماه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ملاير رسيد در سامانه پژوهشي قسمت فرمها و آيين نامه ها قرارداده شده است و از اول آذرماه 1396 امتيازدهي كليه فعاليت هاي پژوهشي اعضاء براساس اين شيوه نامه صورت خواهد گرفت. مبناي تدوين اين شيوه نامه براساس آيين نامه ارتقاي وزارت عتف بوده و در صورت تغيير و يا بروز شدن آيين نامه ارتقا وزارتي اين شيوه نامه نيز بروزرساني مي شود. با اجراي اين شيوه نامه ، مشكلات قبلي در خصوص متفاوت بودن امتيازدهي كميته ترفيع و حوزه پژوهشي دانشگاه برطرف مي شود.

    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.