آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست آیین‌نامه‌ها به تفکیک دسته آیین نامه، آورده شده‌است:


شيوه نامه يكسان سازي امتياز دهي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ملاير

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1فايل نحوه امتياز دهي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي  
 

زمينه تحقيقاتي

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1نمونه فرم برنامه و زمينه تحقيقاتي اعضاي هيات علمي مهر ماه 1396  
 

آيين نامه حق بالاسري فعاليتهاي پژوهشي - آموزشي، ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ملاير

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1فايل آيين نامه حق بالاسري فعاليتهاي پژوهشي ارديبهشت 1397  
 

آيين نامه و فرمهاي جديد مورد نياز شركت در همايش هاي بين المللي معتبر خارج از كشور

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه جديد شركت در همايشهاي علمي بين المللي خارج از كشور دي ماه 1396  
2فرمهاي جديد مورد نياز جهت شركت در همايش هاي بين المللي خارج از كشورتيرماه 96  
 

راهنماي كلي انواع طرحهاي پژوهشي دانشگاه ملاير

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1انواع طرح هاي پژوهشي دانشگاه ملايروجدول اصلاح شده سقف هزينه ها سال 1395  
 

فرم ها و آيين نامه تشكيل هسته هاي پژوهشي دانشگاه ملاير

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه و شيوه نامه اجرايي تشكيل هسته هاي پژوهشي  
2كاربرگ درخواست تشكيل هسته هاي پژوهشي در دانشگاه ملاير1395  
3فرم ارائه طرح پژوهشي تجهيزاتي كاربردي(مخصوص هسته هاي پژوهشي دانشگاه) سال 1395  
4فرم ارائه طرح پژوهشي فنآورانه(مخصوص هسته هاي پژوهشي دانشگاه)سال 1395  
 

فرم و آيين نامه استفاده از فرصت مطالعاتي

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه هاي مربوط به استفاده از فرصت مطالعاتي  
2فرم تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي توسط اعضاي هيات علمي سال 1395  
3آيين نامه اصلاح شده فرصت مطالعاتي وزارت علوم 1389  
 

راهنماي تاسيس شركت دانش بنيان و آيين نامه هاي مربوطه

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1دستورالعمل تاسيس شركت دانش بنيان توسط عضوهيات علمي با مشاركت دانشگاه  
2خلاصه آيين نامه تشكيل شركت دانش بنيان  
3آئين نامه ارزيابي شركت دانش بنيان  
4تسهيلات وام به شركت دانش بنيان  
5مستندات قانوني براي تاسيس شركت دانش بنيان  
 

روند گردش كار سال 1395

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1مراحل گام به گام تسويه گرنت پژوهشي دانشگاه ملاير سال 1396  
2مراحل گام به گام تسويه حساب و تصويب طرحهاي پژوهشي  
3مراحل چاپ كتب اعضاي هيات علمي  
4روند گردش كار سمينار داخلي  
 

آيين نامه هاي وزارت علوم و هيات امنا

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آئين نامه جديد ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها- 11تيرماه 95  
2آيين نامه ايجاد مركزنوآوري-آذر ماه 1395  
3آيين نامه تشكيل قطب هاي علمي در دانشگاه ملاير با حمايت وزارت علوم  
4آيين نامه ساماندهي ماموريتهاي خارجي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مصوبه هيات امنا  
 

فرم ها و آيين نامه گرنت سال 1395

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه گرنت دانشگاه ملاير 12آبان 1395  
2فرم قرارداد گرنت دانشگاه ملاير 1/7/1395  
3فرم اصلي هزينه كرد گرنت پژوهشي(فرم تسويه قسط اول/ دوم)  
4فرم درخواست پرداخت قسط مرحله دوم گرنت پژوهشي پس از تسوبه قسط اول  
5قرار داد پرداخت حق التحقيق يا حق الزحمه به دانشجو يا همكار ، از اعتبار گرنت پژوهشي سال 1395  
6شركت درسميناريا كارگاه آموزشي دانشجويان با استفاده از گرنت اساتيد سال 1395  
7فرم تقاضاي خريد حمايتي تجهيزات پژوهشي ازپژوهانه با مشاركت دانشگاه سال 1395  
8فرم ضربدري جهت كسورات كارمزد ناشي از انتقال وجه كارت به كارت و اينترنتي وغيره  
9فرم پرداخت ماليات حق التحقيق  
10فرمهاي موردنيازجهت متقاضيان گرنت دانشكده ها  
11نكات مهم جهت استفاده از كارت گرنت پژوهشي دانشگاه ملايرسال 1395  
12فرم هزينه كردهاي بدون فاكتور از اعتبار گرنت پژوهشي 1396  
 

آيين نامه هاي مربوط به تخلفات پژوهشي

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي  
2دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصاديق تخلفات پژوهشي  
 

راهنماي استفاده ازسامانه، موارد و فيلم هاي آموزشي و راهنماها

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1نحوه وارد كردن مقالات  
2نحوه ويرايش مقالات برگشت داده شده  
3نحوه وارد كردن اطلاعات در سامانه پژوهشي- فيلم  
4اعتبار سنجي مقالات معتبر داخلي- فيلم  
5اعتبار سنجي مقالات معتبر خارجي- فيلم  
6راهنماي تعيين ميزان ارجاعات(H-index)  
 

آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايشهاي علمي دانشگاه ملاير سال 1395

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايشهاي علمي  
2چك ليست فرآيند برگزاري همايش هاي ملي  
3فرم درخواست برگزاري همايش هاي ملي داخلي دانشگاه  
4پروپوزال همايش  
5پرسشنامه ارزيابي درخواست برگزاري همايش ها  
6مكاتبات ضروري دبيران علمي و اجرايي همايش هاي ملي داخلي دانشگاه  
7دفترچه راهنماي اجرايي كنفرانس ها و همايش هاي ملي دانشگاه ملاير  
8دفترچه راهنماي تكميل پروتال همايش براي دبيران علمي و اجرايي  
9راهنماي نويسندگان براي ارسال مقاله  
10فرمت پيشنهادي نگارش مقاله  
11فرمت پيشنهادي تنظيم پاورپوينت  
12فرمت پيشنهادي تنظيم پوستر  
13فرم ارزيابي همايش هاي برگزار شده توسط دبيران علمي و اجرايي  
14فرم درخواست فيپاي كتاب الكترونيكي مربوط به همايش  
15قرارداد سيويليكا با همايشهاي دانشگاه ملاير  
 

ليست نشريات فارسي علمي داراي اعتبار وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت (داخلي)

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1ليست نشريات جهان اسلام (انگليسي)  
2ليست نشريات جهان اسلام (فارسي)  
3فهرست نشريات معتبر ولغو اعتبار شده داخلي وزارت علوم در تير ماه 95  
4فهرست نشريات معتبر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  
5فهرست نشريات معتبر ولغو اعتبار شده داخلي وزارت علوم در دي ماه 1395  
6فهرست نشريات معتبر ولغو اعتبار شده داخلي وزارت علوم در خردادماه 96  
7فهرست نشريات معتبر ولغو اعتبار شده داخلي وزارت علوم در آذرماه 1396  
8نشريات معتبر بهمن ماه 1396  
 

ليست نشريات نامعتبر

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1فهرست نشريات داخلي لغو اعتبار شده (شهريور 92)  
2فهرست نشريات نامعتبر خارجي 2014  
3ليست سياه مجلات خارجي وزارت علوم-آذرماه 1395  
4ليست نشريات نامعتبر خارجي- وزارت علوم - اسفند ماه 1396  
5فهرست نشريات نامعتبر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دي ماه 1395  
 

ليست مجلات خارجي معتبر علمي با نمايه SCOPUS و JCR

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1جدول ميانه ضريب تأثير مجلات در سال 2014  
2SCOPUS 2014  
3ليست مجلات اسكاپوس 2016  
4JCR 2014  
5فهرست نشريات JCR_2015  
6فهرست نشريات JCR 2016  
7AIFگرايش مربوطه طبق ليست:JCR_2015  
8AIF گرايش مربوطه طبق ليستJCR_2016  
9فهرست نمايه هاي استنادي و تخصصي معتبر بين المللي  
 

پرسشنامه پژوهشگربرتر دانشكده و دانشگاه ملاير وآيين نامه پژوهشگر برتر كشوري

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1فرم پرسشنامه پژوهشگر برتر سال 1397 گروه، دانشكده و دانشگاه  
2پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1396 گروه ، دانشكده و دانشگاه ملاير  
3پرسشنامه معرفي پژوهشگران برگزيده كشوري و استاني  
4آيين نامه انتخاب پژوهشگربرتر كشوري مهر ماه 1396  
5درصدتوزيع امتيازات، در فعاليت هاي پژوهشي مشترك(طرحهاي پژوهشي ، مقاله سال 1395)  
 

آيين نامه تشويق مقالات

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1فرم درخواست پرداخت تشويق مقالات(خردادماه 1396)  
2آيين نامه تشويق مقالات-(وزارت)  
3شيوه نامه جديد وزارت علوم در خصوص ميزان تشويق مجلات داخلي نمايه شده در نمايه هاي بين المللي  
 

فرم هاي جديد مربوط به تأليف/ترجمه كتب اعضاي هيات علمي دانشگاه ملاير آذرماه1395

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه شوراي انتشارات دانشگاه ملاير آذرماه1395  
2فرم مشخصات ترجمه كتاب جهت گرفتن استعلام  
3شماره حساب جهت واريز هزينه استعلام تكراري نبودن ترجمه كتاب  
4فرم درخواست تاليف وتدوين/ترجمه كتاب از طرف هيات علمي به گروه و دانشكده  
5پرسشنامه ارزيابي كتاب توسط گروه و دانشكده فرد متقاضي سال 1395  
6فرم داوري كتب تاليفي و تدويني اعضاي هيات علمي سال 1395  
7فرم داوري كتب ترجمه اي اعضاي هيات علمي سال 1395  
 

آيين نامه و فرمهاي مورد نياز شركت در همايش هاي داخلي

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1آيين نامه نحوه شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي معتبر داخلي با ارائه مقاله شهريور96  
2فرمهاي شركت در همايش هاي داخلي(فرم شماره 1)-1396  
3فهرست همايش هاي داخلي ثبت شده در ISC  
 

آيين نامه طرح هاي تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه

 عنوان آیین‌نامهدریافت فایل
1پرسشنامه طرح تحقيقاتي - بخش 2  
2پرسشنامه طرح تحقيقاتي - بخش 1 - جديد  
3قرارداد اجراي طرح هاي پژوهشي با موسسات خارج ازدانشگاه ملاير سال 1397  
4فرم درخواست تمديد و تغيير در بندهاي مالي طرح تحقيقاتي-جديد  
5آئين نگارش طرحهاي پژوهشي دانشگاه ملاير  
6قسط طرح تحقيقاتي  
7فرم درخواست خاتمه طرح پژوهشي-جديد  
8اكسل اطلاعات مجله ها  
9فرم نوع تعهد مقاله براي مجري طرح پژوهشي با توجه به مبلغ حق التحقيق سال 1395  
 
 

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.