گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه ملایر را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده است:


دانشكده رياضي و آمار

 

دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست

 

دانشكده فني مهندسي

 

دانشكده كشاورزي

 

دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

دانشكده عمران ومعماري

 

دانشكده علوم پايه

 

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.