گروه ریاضی

حسن  ملكي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
مسيب  زهره وند
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي-هندسه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
مهشيد  دشتي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
فرشيد  ميرزائي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي (آناليز عددي)
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
شهرام  مهري
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي جبر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد رضا  علي مرادي شريف آبادي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
خسرو  سايوند
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
رشيد  رضايي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي محض
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
حميد  خدائي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي محض-آناليز رياضي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
علي  ختن لو
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي-آناليز
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
بهمن  حياتي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي-آناليز
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سعيد  باقري
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي جبر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محسن  اسماعيل بيگي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي