گروه زبان انگلیسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان انگلیسی

غياث الدين  عليزاده
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اميد  اماني
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سحر  جمشيديان
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: زبان و اذبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ساسان  ملكي
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: زبانشناسي همگاني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي