گروه مهندسی معماری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی معماری

آرش  حسيني علمداري
گروه مهندسي معماري
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: معماري
رتبه علمی: مربی
ایمیل: a.hosseini@malayeru.ac.ir
نيما  ديماري
گروه مهندسي معماري
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي معماري-معماري اسلامي
رتبه علمی: مربی
ایمیل: nima.deimary@gmail.com
مهدي  ريسمانيان
گروه مهندسي معماري
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي معماري
رتبه علمی: مربی
ایمیل: m.rismanian@malayeru.ac.ir