مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مرتع و آبخیزداری

ايمان  پژوهان
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مهندسي جنگل- زيست مهندسي-سنجش از دور
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حميد  نوري
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: جغرافيا طبيعي- اقليم شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بهنوش  فرخزاده
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتع و آبخيزداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بختيار  فتاحي
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتعداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
فرهاد  قاسمي آقباش
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: منابع طبيعي-جنگلداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بهناز  عطائيان
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتع داري خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  بشيرگنبد
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آبخيزداري-آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
عليرضا  ايلدرمي
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: جغرافيا-ژئومرفولوژي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
داود  اخضري
مرتع و آبخيزداري
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مديريت منابع طبيعي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي