گروه مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مرتع و آبخیزداری

ايمان  پژوهان
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مهندسي جنگل- زيست مهندسي-سنجش از دور
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حميد  نوري
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: جغرافيا طبيعي- اقليم شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بهنوش  فرخزاده
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتع و آبخيزداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بختيار  فتاحي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتعداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
فرهاد  قاسمي آقباش
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: منابع طبيعي-جنگلداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بهناز  عطائيان
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مرتع داري خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  بشيرگنبد
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آبخيزداري-آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
عليرضا  ايلدرمي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: جغرافيا-ژئومرفولوژي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
داود  اخضري
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مديريت منابع طبيعي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي