محیط زیست

نسرين  حسن زاده
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: آلودگي محيط زيست- توكسيكولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد رضا  گيلي
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: سنجش ازراه دور و GIS
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
مير مهرداد  ميرسنجري
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
ثمر  مرتضوي
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: آلودگي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
كامران  شايسته
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: برنامه ريزي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
عيسي  سلگي
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: محيط زيست-آلودگي محيط زيست
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
احمد  براتي
محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: محيط زيست
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي