علوم و مهندسی خاک(خاک شناسی)

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/علوم و مهندسی خاک(خاک شناسی)

امين  ترنجيان
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مريم  بيات وركشي
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي-منابع آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سهيلا سادات  هاشمي
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي- علوم و مهندسي خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
زهرا  وارسته خانلري
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم خاك گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
شهريار  مهدوي
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
معصومه  قنبري
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي-بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محبوبه  ضرابي
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي-خاكشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
حسين  رضايي
علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
كشاورزي
حوزه تحقیق: مكانيك ماشينهاي كشاورزي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات ميداني