روانشناسی

مهدي  عبداله زاده رافي
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي كودكان استثنايي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
جواد  كريمي
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: مشاوره
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
يدالله  قاسمي پور
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي-سلامت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
محمد  عسگري
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي-سنجش و اندازه گيري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
طاهره  حق طلب
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
سعيد  آرياپوران
روانشناسي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: روانشناسي عمومي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني