گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم تربیتی

هدايت الله  اعتمادي زاده
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: etemad.hedyat@gmail.com
عباس  خاكپور
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم تربيتي-مديريت آموزشي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: Khakpour@malayeru.ac.ir
سعيد  خرم رويي
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم تربيتي-فلسفه آموزش و پرورش
رتبه علمی: استاد
ایمیل: s.khoramroe@malayeru.ac.ir
محمد شريف  طاهرپور
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فلسفه تعليم و تربيت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.s.taherpour@gmail.com
كيومرث  عزيزملايري
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: k_azizmalayeri@yahoo.com
حسن  قراباغي
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تكنولوژي آموزشي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: h.qarabaghi@malayeru.ac.ir
كيومرث  قيصري گودرزي
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فلسفه تعليم وتربيت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: gheysari86@gmail.com
هانيه  كلانتري دهقي
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تكنولوژي آموزشي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: haniyehkalantari@gmail.com
محسن  نظرزاده زارع
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مديريت آموزش عالي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: nazarzadehzareh@gmail.com
علي  نوري
گروه علوم تربيتي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a.nouri@malayeru.ac.ir