گروه شیمی

ياسين  قلي ئي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد  الماسي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
جواد  غلامي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: نانوفناوري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
عليرضا  سليماني
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  مرادي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اعظم  شيري
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  رضايي صامتي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
هادي  بيگي نژاد
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي-تجزيه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي