گروه آمار

مهدي  راسخي كازروني
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اميد  چترآبگون
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
پريسا  تركمان
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: آماررياضي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد  آتله خاني
گروه آمار
دانشكده علوم رياضي و آمار
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي