گروه شیلات

داود  محمد رضائي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مهندسي منابع طبيعي-شيلات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
ليما  طيبي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: مهندسي منابع طبيعي- شيلات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
عباس  زماني
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
حوزه تحقیق: شيلات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي