دروس عمومی

ياسين  حسيني
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: بيومكانيك ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  محمدي
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
اكبر  سازوار
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني(فيزيولوژي ورزشي)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
غلام حسين  رحيمي
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي