گروه دروس عمومی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه دروس عمومی

ياسين  حسيني
گروه دروس عمومي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: بيومكانيك ورزشي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: yasin.hoseiny@gmail.com
غلام حسين  رحيمي
گروه دروس عمومي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
ایمیل: SportScience@malayeru.ac.ir
اكبر  سازوار
گروه دروس عمومي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تربيت بدني(فيزيولوژي ورزشي)
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: sazvar@malayeru.ac.ir
محمد  محمدي
گروه دروس عمومي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
ایمیل: M.mohammadi@malayeru.ac.ir