دروس عمومی

محمد  كاكاوند
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: فقه واصول
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
سيد مرتضي  هنرمند
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: معارف-فقه و اصول
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ياسين  حسيني
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: بيومكانيك ورزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  محمدي
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
جمال  سروش
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: الهيات و معارف اسلامي-حكمت متعاليه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
اكبر  سازوار
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني(فيزيولوژي ورزشي)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
غلام حسين  رحيمي
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: تربيت بدني
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
احسان  تركاشوند
دروس عمومي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: مدرسي معارف(مباني نظري اسلام)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي