مهندسی معدن

مجتبي  ياري
مهندسي معدن
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي معدن - استخراج
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
محمد  رضايي
مهندسي معدن
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي معدن
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهيار  يوسفي
مهندسي معدن
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي معدن-اكتشافات معدن
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي