مهندسی مواد و سرامیک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مهندسی مواد و سرامیک

حامد  صمدي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
فرشاد  سليماني
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  كزازي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
بابك  مزيناني
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  يگانه قطبي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: نانو مواد و نانو فن آوري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
بهزاد  كوزه گر كالجي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
سيدامير  غفاري
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد-سراميك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
محمد صادق  عبدي مقصودلو
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
علي  شانقي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي موادخوردگي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
عليرضا  سوري
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد سراميك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مسعود  سكاكي
مهندسي مواد و سراميك
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي مواد متالوژي
رتبه علمی:
روش تحقیق: تحقيقات ميداني