گروه فضای سبز

موسي  رسولي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم باغباني گرايش فيزيولوژي، اصلاح و بيوتكنولوژي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: m.rasouli@malayeru.ac.ir
محمدرضا  زكايي خسروشاهي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم باغباني،گرايش فيزيولوزي و اصلاح درختان ميوه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mreza.zokaee@malayeru.ac.ir
ايمان  سعيدي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي طراحي محيط
رتبه علمی: مربی
ایمیل: Imansaeedi81@yahoo.com
عليرضا  شايگان فر
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم باغباني
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: shayganfar.a.r@gmail.com
محمود  قرباني مرغشي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: زراعت-بيوتكنولوژي كشاورزي
رتبه علمی: مربی
ایمیل: m.ghorbani@malayeru.ac.ir
روح الله  كريمي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم باغباني
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: r.karimi@malayeru.ac.ir
محسن  گودرزي
گروه فضاي سبز
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي طراحي محيط زيست
رتبه علمی: مربی
ایمیل: m.goodarzi@malayeru.ac.ir