فلسفه و کلام اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/فلسفه و کلام اسلامی

مهين  كرامتي فرد
فلسفه و كلام اسلامي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: فلسفه و كلام اسلامي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
جمال  سروش
فلسفه و كلام اسلامي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: الهيات و معارف اسلامي-حكمت متعاليه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
ناصرالدين  حسن زاده تبريزي
فلسفه و كلام اسلامي
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: فلسفه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي