تولید و ژنتیک گیاهی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/تولید و ژنتیک گیاهی

رضا  الماسي
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: ويروس شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
زهرا  موحدي
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي-اصلاح نباتات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمود  قرباني مرغشي
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت-بيوتكنولوژي كشاورزي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مهدي  قبولي
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي در كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد  عبدلي
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي كشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
مجيد  رستمي بروجني
توليد و ژنتيك گياهي
كشاورزي
حوزه تحقیق: زراعت-فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي