بدنه خبر

صفحه نخست /آخرین فهرست نشریات علمی داخلی ...

آخرین فهرست نشریات علمی داخلی لغو اعتبار شده

دوشنبه / 01 اردیبهشت 1393

لیست نشریات لغو اعتبار شده تا تاریخ شهریور 1392 را از لینک زیر دریافت کنید:
 
file:///C:/Users/chegel/Downloads/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%BA%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%B1%2092.pdf 
بایگانی خبرها