واحد قیاسی

صفحه نخست /واحد قیاسی
واحد قياسي
نام و نام خانوادگی واحد قیاسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / عمران ومعماری / مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی جلد 13، شماره 2 - ( 5-1398 ) (1398) https://jeg.khu.ac.i
2 مهندسی عمران شریف دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133 (1397) 125-133
3
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume 113 (2018) 193-201
4
Geomechanics and Engineering 16/2 (2018) 187-194
5
International Journal of Quality & Reliability Management 34 (2016) 1412-1430