واحد قیاسی

صفحه نخست /واحد قیاسی
نام و نام خانوادگی واحد قیاسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / عمران ومعماری / مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
structures 27 (2020) 837-852
2
SN Applied Sciences Ghiasi, V., Koushki, M. Numerical and artificial n (2020) 1-14
3 عمران مدرس دوره 19، شماره 6 - ( 1398 ) (1398) 201-217
4
Arabian Journal of Geosciences Arabian Journal of Geosciences (2019) 12:729 https (2019) Arabian Journal of G
5 نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی جلد 13، شماره 2 - ( 5-1398 ) (1398) https://jeg.khu.ac.i
6 مهندسی عمران شریف دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133 (1397) 125-133
7
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume 113 (2018) 193-201
8
Geomechanics and Engineering 16/2 (2018) 187-194
9 مهندسی سازه و ساخت pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.102011.1356 (1397) pp. -. doi: 10.22065
10 مهندسی عمران شریف دوره 35.2، شماره 4.2 زمستان 1398 صفحه 141-148 (1397) دوره 35.2، شماره 4.2
11 مهندسی عمران امیرکبیر نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51 ،شماره 2 ،سال (1396) نشریه مهندسی عمران ا
12 مدل سازی در مهندسی مجله مدلسازی در مهندسی سال شانزدهم، شماره 55 ،زمست (1396) 235-245
13
International Journal of Quality & Reliability Management 34 (2016) 1412-1430
14
Electronic Journal of Geotechnical Engineering Vol. 19 [2014], Bund. L (2014) 2669-2678
15
Electronic Journal of Geotechnical Engineering Vol. 18 [2013], Bund. Y (2013) 5747-5758
16
The Arabian Journal For Science And Engineering December 2012, Volume 37, Issue 8, pp 2137–2148 (2012) 2137–2148
17
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES Australian Journal of Basic and Applied Sciences, (2010) 5972-6009