واحد قیاسی

صفحه نخست /واحد قیاسی
واحد قياسي
نام و نام خانوادگی واحد قياسي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مهندسي عمران
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
v.geotec[at]gmail.com
 عنوانمجله
1 مهندسي عمران شريف دوره 34.2، شماره 3.2، پاييز 1397، صفحه 125-133 (1397) 125-133
2
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume 113 (2018) 193-201
3
Geomechanics and Engineering 16/2 (2018) 187-194
4
International Journal of Quality & Reliability Management 34 (2016) 1412-1430