علی ایمانزاده

صفحه نخست /علی ایمانزاده
نام و نام خانوادگی علي ايمانزاده
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه علوم تربيتي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
a.imanzadeh[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1 فصلنامه آموزش مهندسي ايران سال نوزدهم، شماره 73 ، بهار 1396 (1396) 121-139
2 مطالعات مديريت گردشگري دوره 12 شماره 37 (1396) 25-46
3 زن و فرهنگ دوره هشتم شماره 30 (1395) 31-46
4 مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد 10 (1394) 2-11
5 مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي 8 (1394) 43-54