داور گیوکی

صفحه نخست /داور گیوکی
نام و نام خانوادگی داور گیوکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده فنی مهندسی / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Evolutionary Intelligence 15 (2022) 1-12
2
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 1 (2022) 1-17
3 ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره 2 - شماره 9 (1401) 81-95
4
CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE 34 (2021) 1-17
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING 135 (2021) 1-20
6
Optical Memory & Neural Networks 30 (2021) 51-66
7
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 80 (2020) 1223–1245
8
OPTIK 209 (2020) 1-16
9
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS 23 (2020) 1071–1084
10
Optical Memory and Neural Networks جلد 28 و شماره 4 (2019) 321–331
11
Optical Memory & Neural Networks Volume 27, Issue 3 (2018) pp 170–182
12
NEURAL PROCESSING LETTERS 46 (2017) 681–704
13
OPTIK 131 (2017) 242-254