14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لنینو، ایران، لانینا، SPI ، SOI
سال 1396
مجله دانش آب و خاک
پژوهشگران علیرضا ایلدرمی ، حمید نوری ، مریم بیات ورکشی

چکیده

نقش پدیده­های جوی – اقیانوسی انسو در وقوع خشکسالی کشور براساس اطلاعات 30 ایستگاه همدید در یک بازه زمانی بلند مدت از بدو تاسیس تا سال 2010 بررسی گردید. از برخی شاخص­های انسو (شامل SOI، MEI، 2+1NINO، 4/3 NINO، 4NINO، NOI، TNI و PNA) به­عنوان متغیر مستقل و از شاخص بارش استاندارد (SPI) به­عنوان متغیر وابسته برای بیان خشکسالی استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل همبستگی پیرسون نیز بیان­گر ارتباط بین شاخص­های اقلیمی انسو و SPI بود. بیشترین همبستگی به­میزان 33/43 درصد به شاخصSOI تعلق داشت. همبستگی شاخص­های MEI، 4/3 NINO، 4NINO ، NOI ، 2+1NINO ، TNI و PNA به ترتیب در رتبه­های بعدی قرار داشتند. از طرفی، همبستگی خشکسالی نواحی غرب و شمال غرب کشور با شاخص SOI بیش از سایر نواحی بود. مقایسه تعداد وقوع خشکسالی در فازهای گرم (النینو) و سرد (لانینا) انسو نشان داد که تعداد وقوع خشکسالی در فاز لانینا بیش از النینو بود که موید آن است که وقوع فاز النینو منجر به کاهش خشکسالی کشور شده است