14 مرداد 1399
مريم بيات وركشي

مریم بیات ورکشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: m.bayat.v@malayeru.ac.ir
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی-منابع آب
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آب معادل برف؛ چگالی برف؛ زمین‏ آمار؛ ضخامت برف؛ عصبی- موجک
سال 1396
مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
پژوهشگران مریم بیات ورکشی ، علیرضا ایلدرمی ، حمید نوری

چکیده

در این تحقیق، با به‏کارگیری تبدیل موجک، به بررسی روش شبکة عصبی‏- موجک و زمین‏آمار در برآورد توزیع مکانی سه مؤلفة ارتفاع برف، چگالی برف، و ارتفاع آب معادل برف حوضه‏های آبریز شمال غرب کشور پرداخته شد. بدین‏ منظور، با مدنظر قراردادن اطلاعات اندازه‏گیری چهارسالة (1387ـ1387 تا 1390ـ1391) سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و اردبیل توانایی روش شبکة عصبی- موجک و زمین‏آمار ارزیابی شد. مقایسة روش‏های مختلف زمین‏آمار نشان از برتری روش کریجینگ معمولی با نیم‏تغییرنمای گوسین برای مؤلفه‏های چگالی برف، آب معادل برف، و ارتفاع برف با آمارة میانگین مجذور مربعات خطای استاندارد (NRMSE) به‏ترتیب 259/0، 429/0، و 390/0 بود. با کاربرد روش شبکة عصبی- موجک خطای برآورد هر سه مؤلفه بسیار کاهش یافت؛ به‏طوری‏که مقدار NRMSE برای مؤلفه‏های چگالی برف، آب معادل برف، و ارتفاع برف به‏ترتیب 122/0، 002/0، و 001/0 به‏دست آمد. ضمن آنکه دقت شبیه‏سازی نقاط حدی مؤلفه‏های برف به وسیلة روش شبکة عصبی- موجک افزایش یافت. بنابراین، کاربرد شبکة عصبی- موجک در مقایسه با زمین‏آمار در برآورد توزیع مکانی مشخصه‏های برف توصیه می‏شود.