25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کاسنی، قارچ Piriformospora indica، صفات مورفولوژیک
سال 1396
پژوهشگران زهرا موحدی ، مجید رستمی ، مهدی قبولی

چکیده

قارچ های اندوفیت با استفاده از مکانیسم های مختلف مانند افزایش سطح جذب همچنین تسهیل انتقال عناصر غذایی سبب بهبود رشد و نمو گیاه می گردند. این پژوهش به بررسی امکان کلنیزاسیون گیاه کاسنی به عنوان یک گیاه دارویی توسط این قارچ و مطالعه تاثیر احتمالی آن در بهبود رشد گیاه مذکور می پردازد. برای این منظور سه غلظت قارچ P. indica بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد که تلقیح این گیاه با قارچ سبب افزایش رشد و زیست توده (بیوماس) گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد گردید. با توجه به این نتایج به نظر می رسد کاسنی نیز یکی از میزبان های این قارچ محسوب می شود و تاثیر احتمالی قارچ درا فزایش رشد آن می تواند امکان بررسی های بیشتر و خصوصا تاثیر احتمالی قارچ در افزایش ماده موثره دارویی این گیاه را فراهم آورد.