گروه مهندسی عمران

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی عمران

عليرضا  آذريون
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران- سازه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: azarioon@gmail.com
محمد  احمدي
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-ژئوتكنيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.ahmadi@malayeru.ac.ir
محمد رضا  الياسي
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: elyasi.mr@gmail.com
عليرضا  باقريه
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-ژئوتكنيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: bagheri@malayeru.ac.ir
عليرضا  جهان پور
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-سازه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.jahanpour@malayeru.ac.ir
مصطفي  حق طلب جورقاني
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران
رتبه علمی: مربی
ایمیل: m.haghtalab@malayeru.ac.ir
داريوش  دريايي
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-راه و ترابري
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: d.daryae@malayeru.ac.ir
امير حسين  سياح زاده
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.sayahzade@malayeru.ac.ir
امير  فرخي حاجي آباد
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-سازه
رتبه علمی: مربی
ایمیل: farrokhi@malayeru.ac.ir
ساسان  قباديان
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-مهندسي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: s.ghobadian@malayeru.ac.ir
غلام رضا  قهرماني
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران-سازه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghahremani@malayeru.ac.ir
واحد  قياسي
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران - ژئوتكنيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: V.ghiasi@malayeru.ac.ir
علي اصغر  گهرپور
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل
رتبه علمی: مربی
ایمیل: Goharpour_a@malayeru.ac.ir
امين  محب خواه
گروه مهندسي عمران
دانشكده عمران ومعماري
تخصص: مهندسي عمران- سازه
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: amoheb@malayeru.ac.ir