گروه مهندسی طبیعت

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی طبیعت

داود  اخضري
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مديريت منابع طبيعي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: akhzari@malayeru.ac.ir
عليرضا  ايلدرمي
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: جغرافيا-ژئومرفولوژي
رتبه علمی: استاد
ایمیل: a.ildoromi@malayeru.ac.ir
محمد  بشيرگنبد
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: علوم و مهندسي آبخيزداري-آب
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mbgonbad@ut.ac.ir
ايمان  پژوهان
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مهندسي جنگل- زيست مهندسي-سنجش از دور
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: imanpazhouhan@gmail.com
بهناز  عطائيان
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مرتع داري خاك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: attaeian94@gmail.com
بختيار  فتاحي
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مرتعداري
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: fattahi_b@yahoo.com
بهنوش  فرخزاده
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: مرتع و آبخيزداري
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: b.farokhzadeh@malayeru.ac.ir
فرهاد  قاسمي آقباش
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: علوم و مهندسي جنگل - اكولوژي جنگل
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghasemifa@gmail.com
حميد  نوري
گروه مهندسي طبيعت
دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست
تخصص: جغرافيا طبيعي- اقليم شناسي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: h.nori@malayeru.ac.ir