گروه زبان انگلیسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان انگلیسی

اميد  اماني
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: omidamani93@gmail.com
سحر  جمشيديان
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: زبان و اذبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: sahar84ir@yahoo.com
غياث الدين  عليزاده
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: زبان و ادبيات انگليسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ghiasuddin.alizadeh@gmail.com
ساسان  ملكي
گروه زبان انگليسي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: زبانشناسي همگاني
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: sassanmaleki@yahoo.com