گروه مهندسی برق

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

مرتضي  چوبين
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق مخابرات-سيستم
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.chobin@gmail.com
اعظم  خليلي
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق - مخابرات
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a_khalili@tabrizu.ac.ir
امير  رستگارنيا
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق - مخابرات
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: rastegarnia@malayeru.ac.ir
عبدالحسين  صالح
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: برق - قدرت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hosein.saleh@chmail.ir
محمد جواد  محمدزماني
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق- الكترونيك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mzamani@malayeru.ac.ir
وحيد  نائيني
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق-قدرت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: vnaeini@malayeru.ac.ir
علي  نهاوندي
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي برق قدرت
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ali.nahavandi@malayeru.ac.ir