گروه علوم و مهندسی خاک(خاک شناسی)

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی خاک(خاک ...

مريم  بيات وركشي
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: خاكشناسي-منابع آب
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.bayat.v@gmail.com
امين  ترنجيان
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: amin.toranjian@gmail.com
حسين  رضايي
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي مكانيك بيوسيستم
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: h.rezaei@malayeru.ac.ir
محبوبه  ضرابي
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: مهندسي كشاورزي-خاكشناسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: zarrabi7@gmail.com
معصومه  قنبري
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: خاكشناسي-بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: sahel_4255@yahoo.com
شهريار  مهدوي
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: خاكشناسي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: smahdaviha@yahoo.com
سهيلا سادات  هاشمي
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم و مهندسي خاك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hashemisohayla@gmail.com
زهرا  وارسته خانلري
گروه علوم و مهندسي خاك(خاك شناسي)
دانشكده كشاورزي
تخصص: علوم خاك گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: z.khanlari93@gmail.com