گروه مهندسی معدن

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی معدن

محمد  رضايي
گروه مهندسي معدن
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي معدن
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mohamad1rezaie@gmail.com
مجتبي  ياري ملك آباد
گروه مهندسي معدن
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي معدن - استخراج
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mojtaba.yari01@gmail.com
مهيار  يوسفي
گروه مهندسي معدن
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي معدن-اكتشافات معدن
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: m.yousefi@malayeru.ac.ir