01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر برهمکنش نوع منبع فسفر و کلسیم بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی روده و خون و مقدار کلسیم و فسفر استخوان در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
صدف معدنی، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات، پودر استخوان فرآوری شده.
سال 1397
پژوهشگران سعید خلجی ، مهدی هدایتی ، مجتبی یاری

چکیده

چکیده 2 )فاکتورها شامل دو منبع کلسیم )صدف معدنی و کربنات کلسیم( و دو منبع فسفر )دی کلسیم × آزمایشی بصورت فاکتوریل 2 فسفات و پودر استخوان فرآوری شده(( در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار برای بررسی تاثیر منابع کلسیم و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز روده و سرم و نیز مقدار کلسیم و فسفر خون و استخوان درشت نی جوجههای صورت گرفت. فعالیت آنزیم فسفاتاز و نیز مقدار کلسیم و فسفر خون و درشت نی در سن 28 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان بر سطح فسفر خون جوجه های گوشتی داشت. استفاده از دی کلسم فسفات )P≤0/ داد که منبع کلسیم و فسفر تاثیر معنی داری ) 02 به همراه صدف منجر به افت شدید فسفر خون گردید هر چند تاثیری بر میزان فسفر استخوان و نیز فعالیت فسفاتاز روده و خون نداشت. سطح کلسیم خون و درشت نی تحت تاثیر نوع منبع کلسیم و فسفر قرار نگرفت. واژههای کلیدی: صدف معدنی، کربنات کلسیم، دی کلسیم فسفات، پودر استخوان فرآوری شده.