01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان استفاده از قارچ پریفورموسپورا ایندیکا ( Piriformospora indica)به عنوان یک منبع جدید پری بیوتیک در جیره غذایی جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسپور قارچ، P. indica ، سلامتی دستگاه گوارش، عملکرد، جوجه گوشتی
سال 1397
مجله پژوهش و سازندگی
پژوهشگران مهدی هدایتی ، سعید خلجی ، مجتبی یاری ، مهدی قبولی

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از اسپور قارچ Piriformospora indica به عنوان یک منبع جدید پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی ، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه جوجه نرگوشتی نژاد راس 308 با 5 گروه آزمایشی و 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی گردید. گروه های آزمایشی عبارت بودند از (1) شاهد، (2) شاهد به همراه اسپور قارچ P. indica cfu/g106×3 ، (3) شاهد به همراه اسپور قارچ P. indica cfu/g106×6 ، (4) شاهد به همراه اسپور قارچ P. indica cfu/g106×9 و (5) شاهد به همراه اسپور قارچ P. indica cfu/g106×14 . در طول دوره پرورش، میزان مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی ثبت گردید و در پایان دوره پرورش، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف قارچ و اسپور قارچ P. indica بر تعداد سلول های خونی و همچنین مورفولوژی روده، خون گیری و نمونه برداری از ژئوژنوم در هر تکرار صورت گرفت. همچنین به منظور شمارش تعداد باکتری های ای-کولایاشرشیا کولی، کلی فرم و سالمونلا ، در 42 روزگی نمونه برداری از سکوم هر تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از سطح cfu/g106×6 اسپور قارچ P. indica به صورت معنی دار موجب افزایش وزن گردید (05/0P<). استفاده از سطوح مختلف اسپور قارچ P. indica بر ضریب تبدیل غذایی اثرات معنی داری نداشته است (05/0P<). نتایج حاصل از مورفولوژی روده نشان داد که استفاده از قارچ و اسپور قارچ P. indica به صورت معنی داری موجب افزایش طول ویلی و کاهش عمق کریپت گردید (05/0P<). همچنین نتایج حاصل از آزمایشات کلنی کانت نشان داد که استفاده از اسپور قارچ P. indica در سطح cfu/g106×3 به صورت معنی داری موجب کاهش تعداد باکتری های سالمونلا و اشرشیا کولی گردید (05/0P<). بر اساس نتایج بدست آامده از این مطالعه اسپور قارج P. indica در میزان cfu/g106×6 ؟ اسپور می تواند بعنوان یک پری بیوتیک تجاری مطرح گردد.