01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر متقابل پودر گیاه بادرنجبویه با پروبیوتیک لاکتوفید بر سلول های ایمنی و مورفولوژی ایلئوم در جوجه های گوشتی تحت تنش دگزامتازون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاکتوفید بادرنجبویه
سال 1400
پژوهشگران مهدی هدایتی ، سعید خلجی ، حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

به منظور بررسی اثر متقابل پودر گیاه بادرنجبویه با پرو بیوتیک لاکتوفید بر مورفولوژی ایلئوم در جوجه های گوشتی تحت تنش دگزامتازون، مطالعه ای با استفاده از 300 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه تجاری راس 308 در طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل با مقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن با 6 گروه آزمایشی، 5 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. گروه های آزمایشی به ترتیب شامل؛ 1) جیره پایه بدون هیچ گونه افزودنی، 2) جیره پایه به همراه 1/0 کیلو گرم در تن پروبیوتیک لاکتوفید، 3) جیره پایه به همراه 4 کیلوگرم در تن بادرنجبویه، 4) جیره پایه به همراه 3/0 سی سی تنش دگزامتازون، 5) جیره پایه به همراه 3/0 سی سی تنش دگزامتازون و 1/0 کیلوگرم پروبیوتیک لاکتوفید در تن و 6) جیره پایه به همراه 3/0 سی سی تنش دگزامتازون و 4 کیلوگرم در تن بادرنجبویه بودند. نتایج به دست آمده در آزمایش حاضر نشان داد که افزود. گیاه بادرنجبویه در مقایسه با گروه شاهد تاثیر مثبتی بر مورفولوژی روده داشته و باعث افزایش ارتفاع ویلی و بهبود شاخص سلامت روده به طور معنی داری شد.