شورای معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای معاونت توسعه و پشتیبانی ...

تعداد اعضاء : 1 نفر

 نام عضوسمت در شورا
1 رشيد رضايي معاون توسعه و پشتيباني