شورای معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای معاونت توسعه و پشتیبانی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 رشید رضایی معاون توسعه و پشتیبانی