مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پارامتریک دیوار خاک ...
عنوان بررسی پارامتریک دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بررسی پارامتریک ،دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی ،بستر تراکم پذیر
چکیده چکیده برتری دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی نسبت به سیستم های خاک مسلح دیگر، موجب گسترش روز افزون آن گردیده است. تاکنون مطالعات زیادی بر روی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی، با فرض صلب بودن بستر صورت گرفته است، اما رفتار این سیستم و بررسی ساز و کار اجزاء آن به هنگام تراکم پذیر بودن و یا سست بودن خاک بستر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی اثر پارامتر های تاثیرگذار (شامل زاویه ی نمای دیوار خاک مسلح نسبت به راستای قائم، نوع اتصال مسلح کننده به دیوار، شرایط پنجه ی دیوار، طول مسلح کننده و فاصله ی عمودی مسلح کننده ها) بر رفتار دیوار خاک مسلح قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر، به روش اجزاء محدود می پردازد. همچنین رفتار دیوار تحت شرایط پایان ساخت دیوار و نیز بارگذاری سربار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد پارامتر هایی که بیشترین تاثیر را به هنگام ضعیف شدن بستر بر رفتار دیوار خاک مسلح داشتند، زاویه ی نمای دیوار، فاصله ی عمودی بین مسلح کننده ها و شرایط پنجه ی دیوار می باشند. کم نمودن فاصله ی مسلح کننده ها و افزایش زاویه ی نمای دیوار موجب کاهش قابل توجه جابجایی جانبی دیوار و بار بیشینه ی مسلح کننده ها می گردد. همچنین طبق نتایج در بستر با خاک تراکم پذیر، نوع اتصال مسلح کننده و طول مسلح کننده تاثیر محسوسی بر بهبود رفتار دیوار، بجز در حالتی که دیوار بر روی بستر ضعیف قرار گرفته است، از خود نشان ندادند.
پژوهشگران واحد قیاسی (نفر اول)