مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه ی عددی تاثیر شرایط ...
عنوان مطالعه ی عددی تاثیر شرایط مقاومتی بستر و آب زیرزمینی بر رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مطالعه ی عددی، مقاومتی بستر و آب زیرزمینی،خاک مسلح ژئوسنتتیکی
چکیده در این تحقیق رفتار دیوار خاک مسلح ژئوگریدی قرار گرفته بر روی بستر با پارامتر های مقاومتی متفاوت و ترازهای مختلف آب زیرزمینی، با استفاده از روش اجزاء محدود برای بررسی تغییر شکل ها و نیروها، و روش تعادل حدی برای بررسی پایداری دیوار ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین اثر ارتفاع دیوار نیز در نظر گرفته شده است که در طی مطالعه، دیوار ها در دو دسته با ارتفاع 4 و 8 متر بررسی شده اند. نتایج نشان داد که کاهش پارامتر های مقاومتی بستر دیوار خاک مسلح، منجر به افزایش جابجایی جانبی نمای دیوار و بار کششی ژئوگریدها و نیز کاهش پایداری دیوار می گردد. همچنین هر قدر سطح تراز آب زیرزمینی به زیر دیوار خاک مسلح نزدیک تر باشد، جابجایی جانبی دیوار بیشتر و پایداری کلی دیوار کمتر خواهد بود، و این تاثیر آب زیرزمینی بر رفتار دیوار در فاصله ی صفر تا یک متری تراز زیر دیوار مقداری قابل توجه می باشد.
پژوهشگران واحد قیاسی (نفر اول)