مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعۀ عددی نشست پیهای ...
عنوان مطالعۀ عددی نشست پیهای رادیه- مرکب منفصل با تأکید بر تعریف جدیدی از این سیستمها با عنوان سیستم ترکیبی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدل سازی عددی، نشست پی، پی های رادیه-مرکب، سیستم ترکیبی.
چکیده یشترین کاربرد پی های گسترده به همراه شمع زمانی است که رادیه به تنهایی می تواند مقاومت کافی در برابر بار های وارده را تأمین کند ولی برای اجتناب از نشست های زیاد سیستم فونداسیون یا جلوگیری از شکل گیری نشست های غیریکنواخت از گروه شمع در زیر آن استفاده می شود. در این مطالعه، تغییر شکل پی، اعم از نشست های حداکثر، متوسط و غیریکنواخت پی در سیستم مرکب رادیه- شمع تحت بارگذاری استاتیکی در خاک ماسه ای یکنواخت، با استفاده از مدل سازی اجزای محدود برای چیدمان های گوناگون شمع ها و سیستم های مختلف پی- شمع از نظر اتصال پی و شمع ها، بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین نرم افزار اجزای محدود پلکسیز سه بعدی فونداسیون v.1.6) (Plaxis 3D foundationبرای مدل سازی سیستم مرکب پی و شمع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که با استفاده از شمع ها به صورت متصل از رادیه و منفصل از آن به صورت توامان (سیستم ترکیبی)، منجر به عملکرد بسیار مناسب سیستم مرکب در کاهش نشست حداکثر و غیریکنواخت پی می گردد.
پژوهشگران واحد قیاسی (نفر اول)