علیرضا ایلدرمی

صفحه نخست /علیرضا ایلدرمی
عليرضا ايلدرمي
نام و نام خانوادگی علیرضا ایلدرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / جغرافیا-ژئومرفولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اجتماعی گردشگری 13 (1398) 147-170
2 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی دوره 8 شماره 4 (1398) 125-141
3 هیدروژئومورفولوژی دوره5 شماره 18 (1398) 1-18
4 فضای جغرافیایی دوره 18 شماره 64 (1397) صفحات 159-176
5 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال29 شماره4 (1397) 35-50
6 مخاطرات محیط طبیعی دوره 7 شماره 18 (1397) 109-130
7 جغرافیای طبیعی دوره 50 شماره 4 (1397) 775-790
8 مهندسی و مدیریت آبخیز جلد10 شماره3 (1397) 478-488
9 پژوهشهای محیط زیست سال 9 شماره 18 (1397) صفحه 77-88
10
Sustainable Cities and Society Volume 43 (2018) 317-324
11 پژوهش های آبخیزداری 120 (1397) 40-55
12
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER Volume 162, Issue 5, 1 Oct 2009 (2018) (329–336)
13 علوم محیطی دوره 16 شماره 2 (1397) 185-202
14 مهندسی اکوسیستم بیابان 19 (1397) 47-62
15
Ecopersia Volume 6, Issue 2) (2018) 79-89
16 فضای جغرافیایی سال هجدهم، شماره 61 (1397) 221-240
17 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 29، شماره 1 (1397) 21-42
18 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی دوره 6، شماره 4 (1397) 70-87
19 هیدروژئومورفولوژی دوره 4، شماره14 (1397) 23-42
20 بوم شناسی کاربردی دوره 7، شماره 4 (1396) 31-42
21 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره 8، شماره 16 (1396) 232-240
22 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران جلد 11 شماره 39 (1396) 23-28
23
Journal of Geoscience and Environment Protection Vol.5 No.13 (2017) 18-30
24 پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، (1396) 409-422
25 محیط شناسی دوره 43- شماره 3 (1396) 455-476
26 پژوهش های فرسایش محیطی سال 7، شماره 3 (1396) 86-99
27 حفاظت زیست بوم گیاهان 11 (1396) 163-176
28 دانش آب و خاک 27 (1396) 143-156
29 جغرافیا و برنامه ریزی دوره 21 شماره 60 (1396) 43-60
30
Ecopersia vol 5(1 (2017) 1631-1640
31 هیدروژئومورفولوژی دوره 3، شماره 10، (1396) 81-98
32 آب و توسعه پایدار سال چهارم، شماره2 (1396) 127-138
33
Journal Of Rangeland Science Vol. 7, No. 2 (2017) 148-159
34 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره 18 شماره 4 پیاپی 71 (1395) 103-122
35
Journal of Environmental Engineering and Science Volume 12 Issue 1 (2017) 16-24
36 جغرافیا و پایداری محیط 6 (21) (1395) 67-79
37 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی دوره 5 شماره3 (1395) 146-163
38 اطلاعات جغرافیایی سپهر دوره 5 شماره 100 (1395) 37-44
39 اکوهیدرولوژی دوره 3، شماره 4، زمستان 1395 (1395) 611-621
40 علوم و مهندسی محیط زیست دوره 7، شماره 10 (1395) 23-40
41 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره هفتم، شمارهی بیستم و ششم (1395) 111-124
42 فضای جغرافیایی سال 16 شماره 54 (1395) 325-347
43 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 27 شماره 2 (1395) 1-25
44
Journal of Applied Sciences Research 12(3) (2016) 77-84
45 پژوهش های فرسایش محیطی سال 5، شماره 3 (1394) 28-46
46 محیط زیست و توسعه سال 6 شماره 12 (1394) 21-32
47 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران جلد 13 شماره 2 (1394) 139-149
48
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research Vol., 5 (1) (2016) 19-26
49 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال 26 شماره 4 (1394) 81-96
50 مجله پژوهش آب ایران سال نهم شماره 19 (1394) 175
51
Journal Of Rangeland Science Vol. 6 (2016) 10-23
52
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research 2015 December; 11(23) (2015) 280-289
53
Natural History Society of Northumbria No 4, December 2015 (2015) 199-214
54
Natural History Society of Northumbria No 4, December 2015 (2015) 138-124
55 پژوهش های فرسایش محیطی 5 (1394) 28-46
56 اکوهیدرولوژی دورۀ 2، شمارۀ3 (1394) 252-245
57 فضای جغرافیایی جلد 15 شماره 51 (1394) 145-169
58 آمایش محیط دوره8 شماره 30 (1394) 63-86
59
Advances in Life Sciences Volume (8) Issue (4) (2015) 430-438
60 فضای جغرافیایی جلد 15 شماره 50 (1394) 140-125
61 نشریه مرتع و آبخیزداری دوره 67 شماره 4 (1393) 617-629
62 بیابان سال سوم، شماره پنجم، زمستان 93 (1393) 9-18
63 Journal of Food Measurement and Characterization Volume 8, Issue 4 (2014) pp 277-282
64 فضای جغرافیایی سال 12.شماره37 (1393) 217-245
65
CURRENT WORLD ENVIRONMENT 9(3) (2014) 760-767
66 آب و توسعه پایدار Vol.1, No.2 (1393) 65 ارزیابی اثر تغییر
67 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 65 (1393) صفحه 61-82
68 جغرافیا و برنامه ریزی سال 18.شماره48 (1393) 37-60
69 پژوهش آب در کشاورزی جلد28وشماره1 (1393) 213-225
70 حفاظت زیست بوم گیاهان دوره اول -شماره سوم (1393) 31-45
71
Journal of the Indian Society of Remote Sensing Volume 42, Issue 1 (2014) pp 107–117
72 پژوهش آب در کشاورزی ب / جلد 28 / شماره1 (1392) 213-225
73
Iranian Journal Of Toxicology Volume 8, No 25 (2013) 10-16
74
Journal Of Rangeland Science 3 (3) (2013) 191-199
75
Ecopersia Article 4, Volume 1, Issue 4, Autumn 2013, Page 36 (2013) 369-383
76 انسان و محیط زیست دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36) (1392) 1-11
77 فضای جغرافیایی سال سیزدهم ش 42 (1392) 209-227
78 جغرافیا و برنامه ریزی سال 17 شماره 43 (1392) 21-40
79
Journal Of Rangeland Science 3(2) (2013) 165-176
80
European Journal of Experimental Biology 3(3) (2013) 218-227
81 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران سال 7 شماره 23 (1392) 63-66
82 جغرافیا و برنامه ریزی پاییز (1391) 197-220
83 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران سال ششم شماره 19 (1391) 67- 85
84 فضای جغرافیایی پاییز (1391) 121-135
85 مجله پژوهش آب ایران سال 5 شماره 9 (1390) 18/1-194
86
Ecopersia 1 (1) (2011) 45-52