علیرضا ایلدرمی

صفحه نخست /علیرضا ایلدرمی
عليرضا ايلدرمي
نام و نام خانوادگی عليرضا ايلدرمي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مرتع و آبخيزداري
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی دانشيار
وبسایت ثبت نشده‌است.
a.ildoromi[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي سال29 شماره4 (1397) 35-50
2
Sustainable Cities and Society Volume 43 (2018) 317-324
3
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER Volume 162, Issue 5, 1 Oct 2009 (2018) (329–336)
4 فضاي جغرافيايي سال هجدهم، شماره 61 (1397) 221-240
5 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دوره 29، شماره 1 (1397) 21-42
6 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي دوره 6، شماره 4 (1397) 70-87
7 هيدروژئومورفولوژي دوره 4، شماره14 (1397) 23-42
8 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز دوره 8، شماره 16 (1396) 232-240
9 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران جلد 11 شماره 39 (1396) 23-28
10
Journal of Geoscience and Environment Protection Vol.5 No.13 (2017) 18-30
11 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي دوره 49، شماره 3، پاييز 1396، (1396) 409-422
12 محيط شناسي دوره 43- شماره 3 (1396) 455-476
13 پژوهش هاي فرسايش محيطي سال 7، شماره 3 (1396) 86-99
14 حفاظت زيست بوم گياهان 11 (1396) 163-176
15 دانش آب و خاك 27 (1396) 143-156
16 جغرافيا و برنامه ريزي دوره 21 شماره 60 (1396) 43-60
17
Ecopersia vol 5(1 (2017) 1631-1640
18 هيدروژئومورفولوژي دوره 3، شماره 10، (1396) 81-98
19 آب و توسعه پايدار سال چهارم، شماره2 (1396) 127-138
20
Journal Of Rangeland Science Vol. 7, No. 2 (2017) 148-159
21 فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست دوره 18 شماره 4 پياپي 71 (1395) 103-122
22
Journal of Environmental Engineering and Science Volume 12 Issue 1 (2017) 16-24
23 جغرافيا و پايداري محيط 6 (21) (1395) 67-79
24 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي دوره 5 شماره3 (1395) 146-163
25 اطلاعات جغرافيايي سپهر دوره 5 شماره 100 (1395) 37-44
26 اكوهيدرولوژي دوره 3، شماره 4، زمستان 1395 (1395) 611-621
27 علوم و مهندسي محيط زيست دوره 7، شماره 10 (1395) 23-40
28 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك دوره هفتم، شمارهي بيستم و ششم (1395) 111-124
29 فضاي جغرافيايي سال 16 شماره 54 (1395) 325-347
30 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي دوره 27 شماره 2 (1395) 1-25
31
Journal of Applied Sciences Research 12(3) (2016) 77-84
32 پژوهش هاي فرسايش محيطي سال 5، شماره 3 (1394) 28-46
33 محيط زيست و توسعه سال 6 شماره 12 (1394) 21-32
34 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران جلد 13 شماره 2 (1394) 139-149
35
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research Vol., 5 (1) (2016) 19-26
36 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي سال 26 شماره 4 (1394) 81-96
37 مجله پژوهش آب ايران سال نهم شماره 19 (1394) 175
38
Journal Of Rangeland Science Vol. 6 (2016) 10-23
39
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research 2015 December; 11(23) (2015) 280-289
40
Natural History Society of Northumbria No 4, December 2015 (2015) 199-214
41
Natural History Society of Northumbria No 4, December 2015 (2015) 138-124
42 پژوهش هاي فرسايش محيطي 5 (1394) 28-46
43 اكوهيدرولوژي دورۀ 2، شمارۀ3 (1394) 252-245
44 فضاي جغرافيايي جلد 15 شماره 51 (1394) 145-169
45 آمايش محيط دوره8 شماره 30 (1394) 63-86
46
Advances in Life Sciences Volume (8) Issue (4) (2015) 430-438
47 فضاي جغرافيايي جلد 15 شماره 50 (1394) 140-125
48 نشريه مرتع و آبخيزداري دوره 67 شماره 4 (1393) 617-629
49 بيابان سال سوم، شماره پنجم، زمستان 93 (1393) 9-18
50 Journal of Food Measurement and Characterization Volume 8, Issue 4 (2014) pp 277-282
12