گروه معارف اسلامی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

احسان  تركاشوند
گروه معارف اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مدرسي معارف(مباني نظري اسلام)
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: torkashvand110@yahoo.com
محمد  كاكاوند
گروه معارف اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فقه واصول
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: kakavandm1362@gmail.com
يحيي  نورمحمدي نجف آبادي
گروه معارف اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: فلسفه -حكمت متعاليه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: normohamadi126@gmail.com
سيد مرتضي  هنرمند
گروه معارف اسلامي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: معارف-فقه و اصول
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: navust@yahoo.com